Kognitiv psykoterapi

Den kognitiva teorin utgår ifrån att våra tankar om oss själva (självbilden), andra människor och omvärlden påverkar våra känslor och hur vi beter oss. Genom att göra oss medvetna om våra tankar kan vi må bättre och förändra vårt beteende.

Alla kan vi, av och till, snärja in oss i negativa tankar. Problem uppstår först när det blir ett varaktigt mönster som hindrar oss från att leva det liv vi vill. Kognitiv psykoterapi har som mål att minska lidandet och göra beteendet mer ändamålsenligt, genom att tillsammans med patienten ompröva och hitta alternativa sätt att tänka.

Kognitiv psykoterapi är en aktiv och målinriktad korttidsterapi som bygger på ett samarbete mellan terapeut och patient. Varje session är ca 50 minuter lång och arbetet är strukturerat. Terapeuten och patienten hjälps åt att formulera mål för terapin och mellan sessionerna får patienten arbeta med hemuppgifter. Hemuppgifterna är ofta av sådan karaktär att patienten får träna på att iaktta sina tankar och beteenden i vardagen för att sedan ifrågasätta och eventuellt ersätta dessa.